תאמינו או לא, אבל יש שישה עשר זמנים באנגלית (זאת לעומת שלושה בלבד בעברית), אבל חשוב בעיקר להכיר שבעה מהם.
בעוד שבבית הספר ובתיכון לומדים בעיקר לשנן את הזמנים השונים, במאמר הזה נספק לכם מספר עקרונות שיעזרו לכם לזכור אותם בצורה טובה יותר, הנשענת בעיקר על היגיון ועל הבחנה בנקודות הדמיון והשוני בין הזמנים השונים.
הזמנים שחשוב ביותר להכיר הם:
  • עבר פשוט –Past Simple

  • עבר ממושך –Past Progressive

  • עבר מושלם –Past Prefect

  • הווה פשוט –Present Simple

  • הווה ממושך –Present Progressive

  • הווה מושלם –Present Prefect

  • עתיד פשוט –Future Simple

סטודנט מצביע על הלוח

ניתן להבחין בשלושה סוגים של זמנים באנגלית: פשוטים, ממושכים ומושלמים.

הזמנים הפשוטים

המשותף לזמנים הפשוטים הוא צורתם והשימוש בהם, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

זמן

צורה

שימוש

דוגמאות

מילות זמן אופייניות

Present Simple

הווה פשוט

V1

 1. פעולה המתרחשת בתדירות כלשהי

 2. אמת כללית/עובדה מדעית בהווה

 1. Jane works on her website every day.

2. The Earth revolves around the sun.

always, usually, often, frequently, occasionally, sometimes, seldom, rarely, never, every year, generally
Past Simple

עבר פשוט

V2

 1. תיאור פעולה שהתרחשה בנקודה כלשהי בעבר

 2. ציון אמת כללית או עובדה מדעית בעבר

 1. Jane worked on her website last night.

2. Columbus discovered America.

last, yesterday, ago, in 1920, in the 16thcentury, the day before yesterday, when, during
Future

Simple

עתיד פשוט

will + V

 תיאור פעולות עתידיות

tomorrow, next week, in 2020, in the future

V1 הוא פועל מוטה להווה. הסיומת שלו היאs – ביחיד.  ברבים הוא נשאר בצורתו המקורית:

kiss הוא פועל רגיל שמקבל – ed

eat הוא פועל חריג, שהופך בעבר ל – ate

הזמנים הממושכים

הזמנים הממושכים, לעומת זאת, מאופיינים בצורה שונה (שילוב של הטיה של הפועל be ואחריו הפועל בצורת הבסיס שאליו מתווסף (ing.

גם השימושים בזמנים אלה דומים: שניהם מדברים על פעולה בעיצומה, כפי שמראה הטבלה הבאה:

זמן

צורה

שימוש

דוגמאות

מילות זמן אופייניות

Present Progressive

הווה ממושך

am

are

(BE)

פעולה הנמצאת בעיצומה בהווה (ברגע זה)

  Jane is working on her .website right now now, right now, this minute, at the moment, at present, today, tonight
Past Progressive

עבר ממושך

was + Ving

were

(BE)

 1. פעולה שהייתה בעיצומה בנקודת זמן כלשהי בעבר

 2. פעולה ממושכת שקרתה בעבר בעיצומה של פעולה אחרת, ממושכת או קצרה

1. Jane was working from 2 to 4 P.M.

2. Jane was working on her website while Bill was watching TV.

3. Jane was working on her website when the phone rang.

while, as

הזמנים המושלמים

לבסוף, גם לזמנים המושלמים יש הרבה במשותף:
שניהם מאופיינים בהטיות של פועל העזר  have שאחריו מופיע V3:

זמן

צורה

שימוש

דוגמאות

מילות זמן אופייניות

Present Perfect

הווה מושלם

has +V3

have

 1. פעולה שקרתה בעבר בזמן לא ידוע/לא רלוונטי

 2. פעולה שהחלה בעבר ונמשכת (או לפחות רלוונטית) להווה

1.  Jane has already finished working on her website.

2. Jane has known Bill for ten years.

for, since, recently, lately, just, already, yet, always, never, ever
Past Perfect

עבר מושלם

“העבר של העבר”

had + V3

1. פעולה שקרתה בעבר, לפני פעולה אחרת, שגם היא קרתה בעבר

2. פעולה שקרתה לפני נקודת זמן כלשהי בעבר

1. Jane had worked for Intel before she started her own company.

2. Jane had met her husband before 1996.

Before, after, until, till, by the time, by 1920, before 1990,

before + past simple verb

They have recently kissed their baby.

Jill has recently eaten lunch.

הסבר המודל

בבסיס המודל ישנו ציר זמנים (חץ דו-כיווני), וכל קשת מייצגת זמן אחר (עבר, הווה ועתיד).

ההווה הפשוט (Present Simple) מתאר פעולה המתרחשת בתדירות כלשהי, כגוןusually,never,ו-always, או אמת כללית/עובדה מדעית. לכן במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות חצי העיגול המתפרש על גבי כל ההווה.
ההווה ממושך (Present Progressive) מתאר פעולה אשר נמצאת בעיצומה בהווה (now, this minute, at the moment).לכן, במודל הזמנים הוא מומחש ע” הנקודה במרכז חצי העיגול המתפרש על גבי ההווה.
ההווה המושלם (Present Perfect) מתאר פעולה שקרתה בעבר בזמן לא ידוע או לא מוגדר ואשר רלוונטית להווה, או פעולה שהחלה בעבר ועדיין נמשכת בהווה. לכן, במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות מיקומו בין העבר להווה.

העבר הפשוט (Past Simple) מתאר פעולה שהתרחשה בעבר בנקודת זמן כלשהי (last night, yesterday, two weeks ago in 1940, in the 18thcentury…). בניגוד להווה המושלם, נקודת הזמן בה קרתה הפעולה כן רלוונטית למשפט. לכן, במודל הזמנים זמן זה מומחש באמצעות נקודות זמן שונות בעבר (כאשר השמאלית ביותר יכולה להיות למשל במאה ה-18 והימנית ביותר יכולה להיות אתמול). שימוש נוסף של העבר הפשוט הוא לציון עובדה כללית בעבר, שזמנה אינו נתון במשפט, אך ברור מתוך ההקשר במשפט שמדובר בעבר (למשל, במשפט המתאר פעולה של משה מהתנ”ך, או במשפט המתאר פעולה של דינוזאורים).

העבר הממושך (Past Progressive) מתאר פעולה ממושכת בעבר, פעולה ממושכת שקרתה בעבר במקביל לפעולה ממושכת אחרת, או פעולה שהייתה בעיצומה בנקודת זמן כלשהי בעבר. לכן, במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות:

א. החץ השמאלי שמצביע על משך זמן שעבר בין שתי נקודות זמן בעבר.

ב. החץ האמצעי שמצביע על נקודה בה קיימת חפיפה בין שני משכי הזמן בהם התרחשו שתי הפעולות. במסגרת משך זמן זה (העבר הממושך) התרחשו שתי פעולות ארוכות (שיתוארו בעבר הממושך).

ג. החץ הימני שמצביע על כך שהפעולה הממושכת בעבר הייתה בעיצומה בנקודת זמן ספציפית בעבר או בעת התרחשותה של פעולה קצרה (שתתואר בעבר פשוט).

העבר המושלם (Past Perfect) – “העבר של העבר” – מתאר פעולה שהתרחשה בעבר, לפני פעולה אחרת שגם התרחשה בעבר, או פעולה שקרתה לפני נקודת זמן כלשהי בעבר. לכן במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות מיקומו לפני העבר הפשוט.

ניתן לתרגל את הזמנים האלו ועוד זמנים באנגלית באתרי אינטרנט רבים.

אתרים מומלצים להסברים ולתרגול של זמנים באנגלית

http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/zeitformen.htm

http://www.e-grammar.org/

http://www.perfect-english-grammar.com/verb-tenses.html

בהצלחה!