תקנון אתר TopEnglish

* תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד, יש לראותו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

כללי

השימוש באתר ובתכניו יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן. אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים.
התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין TopEnglish. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

האתר נועד לשימוש אישי, הכל על פי תנאי השימוש.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותיו מהווה הסכמה מצדך לתנאים לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ומשלוח חומר פרסומי. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.

TopEnglish שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים בזמן שתבחר לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, התנאים המעודכנים יהיו תקפים מרגע פרסומם.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר עצמו, לרבות עיצובו הגרפי, מבנהו, אופן פעילותו הטכני, שמות וסימנים המסחריים של האתר על כל פרטיו בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים שייכים ל-TopEnglish.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת TopEnglish.
למניעת ספק, מובהר בזה, כי TopEnglish אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני .
הקישורים המופיעים באתר הם לנוחיות המשתמשים בלבד, ואין בהם המלצה לגלישה או שימוש באתרים שאליהם הם מקשרים.

זכויות שימוש

במהלך הליך הרישום ולאחריו מתחייב המשתמש:
לספק בכל מקום באתר  בו הנו נדרש לכך מידע מדויק, מלא ומעודכן כולל כתובת מייל תקפה.
לאחר הרישום לאתר, סיסמת הכניסה היא אישית ולשימוש המשתמש הרשום בלבד.

חל איסור להעביר את הסיסמה למשתמש אחר.

אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו.

TopEnglish שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר ו/או למחוק שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע.
הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף, ובכלל זה – מסירת מידע מוטעה, עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר והגשת תלונה במשטרת ישראל, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין.
המשתמש רשאי לדרוש מ-TopEnglish את ביטול הרשמתו לאתר בכל עת בהודעה בכתב.
ל-TopEnglish הזכות לבטל משתמש רשום באופן מיידי בכל מקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש או לשיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה על כך למשתמש הרשום וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי דין ו/או ההסכם.

TopEnglish אינה אחראית בדרך כלשהי לדיוק התכנים המופיעים באתר או לשלמותם. כל שימוש בתכנים המופעים באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.

TopEnglish לא תישא בשום אחריות כלשהי לגבי תביעות נזיקים/ ו/או הוצאות כספיות שנגרמו למשתמש בגלל שימוש בתוכנים המופעים באתר.

תכני גולשים

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידי הוא באחריותי הבלעדית.

הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי המפר זכויות צד שלישי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים ל-TopEnglish.
כל המפרסם תכנים באתר נותן את אישור ל-TopEnglishלהשתמש בתכנים שהועלו על ידו כראות עיניה וזאת ללא כל צורך באישורו.
הגולש מתחייב לפטור את TopEnglish באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים, מוזנים ו/או המופיעים באתר.
בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את TopEnglish בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו TopEnglish , והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהעלה לאתר וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של TopEnglish, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי TopEnglish בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

TopEnglish אינה מתחייבת כי השירותים באתר לא יופרעו, או יהיו זמינים בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי TopEnglishאו מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת.

TopEnglish אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולשים.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, תוכן, מצג והתחייבות, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.
הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של TopEnglish תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין

TopEnglish שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, TopEnglish שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש-TopEnglish תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים.

TopEnglish רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של TopEnglish .
TopEnglish מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, TopEnglish שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין TopEnglish, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע”י הגולש, ו/או במקרה TopEnglish , על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של TopEnglish עם צד שלישי כלשהו.
בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מאשר כי ידוע להם שהפרטים האישיים שיימסרו על ידך, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי TopEnglish, אלא אם נאמר אחרת. הינך מסכים ונותן את רשותך לכך TopEnglish תשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות עוגיות ) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי TopEnglish) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה TopEnglish רשאית להביא לידיעתך באמצעות משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת, (ב) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך

ניתוק, הפסקה ושינויים

TopEnglish רשאית להסיר תכנים ו/או שירותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.
כמו כן רשאית TopEnglish לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה.
TopEnglish תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי TopEnglish בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי TopEnglish כדלקמן:
•  לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
• לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום, לא להציק לגולשים אחרים בבקשות ובאמירות מגונות ולשמור על תרבות דיון
•  לא לכלול בתכנים המועלים על ידו חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו’, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
• כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות שהעלה לאתר וכי ידוע לו שכל מידע שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה.
•  כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של TopEnglish, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של TopEnglish להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא.
•  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית TopEnglish לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה
• לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות
•  לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי שקרי או מטעה, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל
•  לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם כולל פרסום פרטים אישים של גולשים/ אנשים אחרים ומספרי טלפון
• לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק

•  לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981
•  לא לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים
•  לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995 .
•  לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם
•  לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור
•  לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה
גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – ייחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, TopEnglish תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר. גולש שהורחק על ידי TopEnglish ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.